برند های همکار

نواکس (NOVAX)
متزلر (METZLER)
سولو (SOLO)
زایس (ZEISS)
ال تی ال (LTL)
آاو (AO)

برند های عدسی

برند اول

زایس (ZEISS)

تکدید                                     محیط کار

تدریجی                                  درایوسیف

دیجیتال                                  انر جایز می

آفتابی                                    ورزشی

برند دوم

ال تی ال (LTL)

تکدید                                     محیط کار

آفتابی                                         ورزشی

برند سوم

متزلر (METZLER)

تکدید                                     محیط کار

برند چهارم

سولو (SOLO)

تکدید                                     محیط کار

تدریجی                                  آفتابی

برند پنجم

نواکس (NOVAX)

تکدید                                     محیط کار

تدریجی

برند ششم

آاو (AO)

تکدید                                     محیط کار

تدریجی